آموزش نحوه تعویض سنگ زیپو

11/09/2014
توسط زینو گیفت
آموزش نحوه تعویض سنگ زیپو

تعویض سنگ چخماق فندک زیپو

سنگ چخماق چیزی است که تقریباً هر چند هفته یک بار برای یک کاربر معمولی باید تعویض شود.


برای تعویض سنگ چخماق باید آن را از لوله سنگ چخماق جدا کنیم:


1. ابتدا مغزی داخلی فندک زیپو را از بدنه یا کیس فندک جدا کنید.

2. آن را برگردانید و پیچ سنگ چخماق را با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا یک سکه نازک باز کنید. به آرامی فنر را به بیرون بکشید.


نکته: فنر تحت فشار است، بنابراین مطمئن شوید که هنگام باز شدن پیچ پرتاب نمی شود.

3. مغزی داخلی فندک زیپو را بچرخانید و به سمت بالا نگهدارید و سعی کنید چند ضربه به انتهای مغزی بزنید تا در صورت وجود تکه سنگ باقیمانده درون آن خارج شود.

4. یک سنگ چخماق جدید را در لوله سنگ چخماق برنجی رنگ قرار دهید. دقت کنید که نوک برنجی انتهای فنر سنگ چخماق را اشتباه نگیرید. با اینکه شبیه سنگ چخماق است، سنگ چخماق نیست.

5. فنر سنگ چخماق را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود.

نکته مهم: مطمئن شوید که پیچ محکم شده است تا درب آن کاملا بسته شود.

6. اگر پس از نصب سنگ چخماق جدید، چرخ سنگ چخماق به سختی می چرخید، چخماق را چند بار به سمت عقب بچرخانید.

نکته: می‌توانید یک سنگ‌ اضافی را برای استفاده در آینده زیر پد نمدی نگه دارید.